Back to overview
Downtime

Tigo EI (Web), Tigo EI (Mobile), Tigo EI (API), and 1 other service are down

Aug 29 at 09:47am PDT
Affected services
Tigo EI (Web)
Tigo EI (Mobile)
Tigo EI (API)

Resolved
Aug 29 at 09:57am PDT

Tigo EI (API) recovered.

Updated
Aug 29 at 09:57am PDT

Tigo EI (Web) recovered.

Updated
Aug 29 at 09:56am PDT

Tigo EI (Mobile) recovered.

Updated
Aug 29 at 09:48am PDT

Tigo EI (API) went down.

Created
Aug 29 at 09:47am PDT

Tigo EI (Web) and Tigo EI (Mobile) went down.